Varstvo podatkov

1. Uvod

Družba FINAL VAR, gradbeništvo in storitve, d.o.o., s sedežem na naslovu Vrbanska cesta 28 A, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka 6746179000, davčna številka: SI 88035590, (v nadaljevanju: »FINAL VAR«), z namenom varovanja zasebnosti posameznikov svojih storitev (»strank«) in drugih oseb, katerih podatke obdeluje (v nadaljevanju skupaj: »posamezniki«) s temi Pogoji varovanja podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami) opisuje politiko varovanja osebnih podatkov, navaja vrste, trajanje hrambe, namen in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki in njihovo obdelavo in s tem dopolnjuje Pogoje uporabe storitev družbe FINAL VAR. Ti Pogoji veljajo za vse primere, ko FINAL VAR nastopa kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov.


2. Obdelava osebnih podatkov

FINAL VAR osebne podatke posameznikov obdeluje na podlagi zakona, pogodbe, legitimnega interesa in/ali na podlagi prostovoljne privolitve posameznika.

FINAL VAR o strankah za namen izvajanja storitev obdeluje naslednje podatke: ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe, naslov/sedež posameznika in kontaktno telefonsko številko, na željo posameznika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov, naslov elektronske pošte, davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo, naslov za pošiljanje računov, če se razlikuje od stalnega (ulica oz. naselje – številka, poštna številka, mesto), številko transakcijskega računa za posameznike, na podlagi plačila stranke še dodatne podatke, če to želi posameznik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

FINAL VAR bo osebne podatke navedene v prejšnjem odstavku obdelovala in hranila do popolnega poplačila storitev. V primeru, da tako določa zakonodaja davčnega področja, se nekateri podatki hranijo do poteka 10-letnega roka za hrambo.

FINAL VAR na podlagi izrecnega soglasja posameznikov zbira, hrani, uporablja in segmentira ime in priimek, naslov, kontaktni e-naslov, kontaktno telefonsko številko, številko kupca, prometne podatke, lokacijske podatke, ki niso hkrati prometni podatki, za namen (i) ciljnega obveščanja o ponudbi in ugodnostih za morebitne nove storitve, vendar ne dlje od 10 let, preko e-pošte, pošte, telefona; in/ali (ii) obveščanja o nagradnih igrah, ki jih organizira FINAL VAR ali njegova partnerska podjetja v sodelovanju z FINAL VAR, e-pošte, pošte, telefona; in/ali (iii) anketiranj v zvezi z zadovoljstvom strank in dodatnimi storitvami FINAL VAR preko e-pošte, pošte, telefona. FINAL VAR v tem odstavku navedene osebne podatke, hrani in uporablja toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani oziroma do umika soglasja posameznika.

V legitimnem interesu FINAL VAR je, da osebne podatke posameznikov uporablja z namenom, da izboljša, prilagodi, spremeni, personalizira ali drugače izboljša svoje storitve, za zaznavo in preprečevanje prevar, za izboljšanje varnosti FINAL VAR spletnega mesta, za pošiljanje sporočil, ki bodo posamezniku v korist, ter za analizo učinkovitosti marketinške komunikacije.


3. Posredovanje podatkov tretjim osebam

FINAL VAR sme, če bo to potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti FINAL VAR, posredovati osebne podatke posameznikov zunanjim izvajalcem storitev in dobaviteljem blaga, vključno s povezanimi družbami FINAL VAR. Tretje osebe, navedene v tem odstavku, imajo z FINAL VAR sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.


4. Pravice posameznikov

V tem členu so povzete pravice, ki jih imajo posamezniki v razmerju do obdelovalca in jih določa veljavna zakonodaja in ti Pogoji. Nekatere izmed pravic obsegajo posebnosti, ki niso vključene v tem povzetku in se nahajajo v Temeljnih zakonskih podlagah. Posameznik ima pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja in ti Pogoji pravico do (a) vpogleda v osebne podatke; (b) popravka osebnih podatkov, (c) izbrisa, (d) omejitve obdelave, (e) nasprotovanje obdelavi za določen namen, (f) prenosljivosti, (g) pritožbe nadzornemu organu, (h) umika soglasja k obdelavi.


a) Vpogled

Posameznik ima pravico do potrditve ali se osebni podatki obdelujejo ali ne in v primeru, da se osebni podatki obdelujejo, pravico do vpogleda v osebne podatke, skupaj z določenimi dodatnimi informacijami. Dodatne informacije obsegajo podrobnosti namena obdelave, kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prejemnike osebnih podatkov. V primeru, da to ne vpliva na pravice in svoboščine tretjih oseb, bo FINAL VAR posamezniku posredovala kopijo njegovih osebnih podatkov.


b) Popravek

Posameznik ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in, če je to primerno glede na namen obdelave, do dopolnitve nepopolnih podatkov.


c) Izbris

V določenih okoliščinah ima posameznik pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in sicer v primeru, ko (i) osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali se drugače obdelujejo; (ii) posameznik umakne soglasje za obdelavo osebnih podatkov za podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja; (iii) posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja na podlagi legitimnega interesa obdelovalca; (iv) če obdelava osebnih podatkov poteka brez ustrezne podlage. Ne glede na zahtevo po izbrisu FINAL VAR ni dolžna izbrisati osebnih podatkov, če je obdelava takih osebnih podatkov potrebna za izvrševanje pravice do svobode izražanja in sprejemanja informacij, za zagotavljanje skladnosti s pravnimi obvezami ali v primeru, ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


d) Omejitev obdelave

Posameznik ima pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov za podatke, (i) za katere izvršuje pravico do popravka, (ii) ki se obdelujejo brez ustrezne podlage, vendar posameznik zanje ne zahteva izbrisa, (iii) če FINAL VAR osebnih podatkov ne obdeluje za v 2. členu navedene namene, vendar posameznik take podatke potrebuje za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov. V navedenih primerih bo FINAL VAR osebne podatke hranila, vendar jih ne bo drugače obdelovala, razen v primeru izrecnega soglasja ali za namene ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaščito pravic tretje fizične ali pravne osebe ali zaradi razlogov prevladujočega javnega interesa.


e) Nasprotovanje obdelavi

Posameznik ima pravico do preprečitve obdelave osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na posameznikove posebne okoliščine, vendar zgolj v primeru, če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov obdelava osebnih podatkov za namen izvajanja javnega interesa ali izvajanja javnih pooblastil ali izvajanje javnega interesa FINAL VAR ali tretje osebe. V primeru zahteve po preprečitvi obdelave bo FINAL VAR z obdelavo prenehala, razen v primeru, če izkaže prevladujoč legitimen interes za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami ali svoboščinami posameznika oz. je namen obdelave vzpostavitev, izvrševanje ali obramba pravnih zahtevkov. Posameznik ima pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. FINAL VAR bo v takem primeru nemudoma prenehala z obdelavo za tak namen. Posameznik ima pravico do preprečitve obdelave osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na posameznikove posebne okoliščine, tudi v primeru obdelave za raziskovalne, znanstvene ali statistične namene, razen v primeru, ko je obdelava potrebna za namen, ki je v javnem interesu.


f) Prenosljivost osebnih podatkov

Kadar je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje posameznika ali je obdelava potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti med FINAL VAR in naročnikom ali je v teku postopek za sklenitev take pogodbe, in je v vseh takih primerih obdelava samodejna, ima posameznik pravico prejeti svoje osebne podatke v strukturiranem, običajno uporabljanem formatu, ki je strojno berljiv. Navedena pravica posameznika ne velja v primerih, ko bi izvršitev take pravice posegala v pravice in svoboščine tretjih oseb.


g) Pritožba nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu za področje varovanja osebnih podatkov v državi EU, kjer ima posameznik stalno prebivališče, zaposlitev ali organu države, kjer zatrjuje kršitev.


h) Umik izrecnega soglasja k obdelavi osebnih podatkov

Posameznik ima v primeru, ko je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje takega posameznika, pravico kadarkoli umakniti tako soglasje. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom, prav tako pa ne vpliva na veljavnost izrecnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov.


5. Pravne osebe

Stranka, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu posluje z FINAL VAR, dejanski posameznik storitev pa je član take organizacije oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije (v nadaljevanju: “organizacija”), je dolžan ob pričetku poslovanja z FINAL VAR obvestiti vse posameznike, ki uporabljajo FINAL VAR storitve o teh Pogojih in za katere namene bodo FINAL VAR in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke. Organizacija, ki je z FINAL VAR sklenila pogodbo za izvajanje storitev, in če je to potrebno, je dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo FINAL VAR storitve in jih FINAL VAR potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri izpolnjevanju pogodbe. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje posameznika, ki pri stranki uporablja FINAL VAR storitve za pošiljanje nekaterih osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in lokacijskih podatkov, ki niso hkrati prometni podatki in so potrebni za izvajanje dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja. Organizacija, ki je stranka FINAL VAR storitev, zagotavlja FINAL VAR vpogled v vse privolitve posameznikov, ki jih FINAL VAR potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.


6. Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki FINAL VAR za vse zahtevke v zvezi z varstvom pravic posameznikov iz. 4. člena teh Pogojev.

E-naslov: info@fasade-final.si

Naslov: Vrbanska cesta 28 A, 2000 Maribor, Slovenija.


Morebitne spremembe teh Pogojev bodo objavljene na www.fasade-final.si.


Maribor, 20. 3. 2020

FINAL VAR d.o.o.